KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ตวิษา สายสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7574
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซืื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ตวิษา สายสุวรรณ,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>