KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น ทนงพันธ์ สัจจปาละ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990301
การศึกษาสิ่งปนปลอมในเมล็ดข้าวโพด
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
2541
T030123
การศึกษาสิ่งปนปลอมชนิด Light Filth ในแป้งข้าวเจ้า/ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา, กนกวรรณ ตุ้นสกุล และ ทนงพันธ์ สัจจปาละ
ประดิษฐ์ โพธิ์นักขา
2545
T030288
การพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป/ทนงพันธ์ สัจจปาละ และ สมชาย กิจสุวรรณกุล
ทนงพันธ์ สัจจปาละ
2545
FOOD 7309
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแปลกปลอมในเส้นก๋วยเตี๋ยว
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ขันทอง เพ็ชรนอก,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7714
การพัฒนาเทคนิคปฏิบัติในการวิเคราะห์หา Light Filth ในอาหาร
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7715
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบหา light filth
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7795
ผลกระทบของการล้างผักซึ่งบริโภคดิบเพื่อลดสารตกค้างที่มี่ต่อปริมาณพยาธิปนเปื้อน
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7800
การปนเปื้อนของพยาธิและการลดพยาธิในผักสดโดยการล้าง
ทนงพันธ์ สัจจปาละ,ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตุลาคม-ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7857
สิ่งแปลกปลอม ในพาสต้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ขันทอง เพ็ชรนอก,กนกวรรณ ตุ้นสกุล,ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์,ทนงพันธ์ สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม-มิถุนายน 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>