KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ทนง ภัครัชพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930019
ระบบปลอดเชื้อในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ทนง ภัครัชพันธุ์
2528
IFRPD T960018
เครื่องดื่มสำหรับผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา
ทนง ภัครัชพันธุ์
2538
IFRPD T960019
เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกาย (ต่อ)
ทนง ภัครัชพันธุ์
2538
T000134
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ทนง ภัครัชพันธุ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
T020147
บรอมิเลน (Bromelain)สารทรงคุณค่าจากต้นสับปะรด/ทนง ภัครัชพันธุ์
ทนง ภัครัชพันธุ์
2533
T020151
เมล็ดมะขาม
ทนง ภัครัชพันธุ์
2534
   หน้า : [ 1 ]   Next >>