KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ทวีชัย นิมาแสง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060354
เครื่องนวดข้าวแบบสายพาน/ทวีชัย นิมาแสง ... [และคนอื่นๆ]
ทวีชัย นิมาแสง
2549
FOOD 6806
การพัฒนาโรงอบแห้งเนื้อลำไยแบบมาตรฐานสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ทวีชัย นิมาแสง,ณัฐวุฒิ เนียมสอน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>