KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030034
หมูยอเสริมใยอาหาร/ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน
2545
FOOD 7061
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,ภูริตา อ้นอยู่,วรรณิศา บุญรอด,วราทิพย์ สิงหะดี,สลิลทิพย์ พวงสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7116
ผลของการให้ความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อความสามารถในการเกิดเจลซูริมิปลาลิ่น (Hypophthalmichthys molitrix)
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,เพ็ญนภา คงวุฒิ,วรัญญา พรพินนท์,กฤษดา แสนเมือง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
PUB 0562
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในการยืดอายุการเก็บรักษาหมูยอ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0688
ผลของการให้ความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อความสามารถในการเกิดเจลซูริมิปลาลิ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
FOOD 8413
การใช้ลูกสำรองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์คุกกี้บาร์
ทัศนีย์ ชาเจียมเจน,มนฤทัย อุไรแข,พิชญา โพธิ์กัณหะ,สิริโสภา เม็ดฝ้าย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>