KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 15 เรื่อง จากคำค้น ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930027
รายงานโครงการฝึกอบรมและการวิจัย เรื่อง โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2533
IFRPD T930047
การศึกษาปริมาณกรดไฟติคในผลิตภัณฑ์อาหารถั่วเหลือง
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2531
T930186
ไก่ดำ อาหารชูกำลังจริงหรือ
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
T940094
กรดไลโนเลอิกกับการควบคุมไขมันในเลือด
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
2536
T940163
คนไทยมีปัญหาการขาดไอโอดีน
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
2537
T970267
บทบาทใหม่ของเบตาแคโรทีน/ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
2540
T990137
คุณค่าของกระเทียม
ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
2541
FOOD 6510
การพัฒนาขนมหม้อแกงไข่ลดพลังงานและปรับปรุงสัดส่วนกรดไขมันด้วยซูคราโลสและกะทิธัญพืช/วรารัตน์ สานนท์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ลี่ลี อิงศรีสว่าง
วรารัตน์ สานนท์,มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 6494
กรรมวิธีการผลิตเปลือกส้มโอแช่อิ่มในจังหวัดชัยนาท/นพมาศ พูลเจริญศิลป์, ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
นพมาศ พูลเจริญศิลป์
2551

FOOD 7719
การทดแทนแป้งสาลีด้วยเผือกและการทดแทนไขมันด้วยอินูลินใเค้กชิฟฟอน
ปานนรี แก้ววงษ์,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
FOOD 7720
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลซูคราโลสและมอลทิทอลต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส กายภาพ และเคมีของไอศกรีมเชอร์เบท
ณัฐชรัฐ แพกุล,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2557
FOOD 7893
เปรียบเทียบการผลิตไส้กรอกไข่ขาวด้วยไข่ขาวสด ไข่ขาวพาสเจอไรซ์และไข่ขาวผงในไส้หมูและไส้คอลลาเจน
ไชยสิทธิ์ พันธ์ุฟูจินดา,ลี่ลี อิงศรีสว่าง,พัชรี ตั้งตระกูล,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2556
FOOD 8127
การพัฒนาชาสมุนไพรย่านางและสมบัติด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด
จิราภัทร โอทอง,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,จิราภรณ์ ทองตัน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8262
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สุชญา พันภัย,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ,ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2559

FOOD 8438
การผลิตทอดมันปลาปรุงสุกแช่เยือกแข็งเพื่อการบริการที่รวดเร็ว
ภามาศ ทองอรุณ,ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ ,วราภา มหากาญจนกุล,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน - ธันวาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>