KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ทัศน์วรรณ สมจันทร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6653
ผลของการใช้ยีสต์ที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังผสมในอาหารเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนไบโอติก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหลังหย่านม
ทรงศักดิ์ จำปาวะดี,ทัศน์วรรณ สมจันทร์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>