KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ทิพวรรณ จันทะรักษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7479
ผลของสารเคมีกลุ่ม GRAS ต่อคุณภาพของเปลือกแตงโมแช่อิ่มอบแห้ง
ทิพวรรณ จันทะรักษ์ ,ศิรินภา คำภู่,อรรณพ ทัศนอุดม,เฉลิมพล ถนอมวงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>