KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น ธงชัย สุวรรณสิชณณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6671
การใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบแช่เยือกแข็ง
ปาริชาติ อยู่แพทย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6759
การจัดกลุ่มกลิ่นผงกะหรี่ทางการค้าด้วยวิธีการประเมินทางประสาทสัมผัสวิธีซอร์ทติงและจมูกอิเล็กทรอนิกส์
นิธิ มีใย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
Food 6760
การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี Sorting Task วิธี Napping และวิธี Flash Profile ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา
ภูฤทธิ์ เงินชัย,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,ารประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6795
แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์โลชันทำความสะอาดเครื่องสำอางทางการค้า
ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6809
การเปรียบเทียบการวัดค่าด้วยวิธีจมูกอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินทางประสาทสัมผัสแบบชอร์ทติงเพื่อจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปทางการค้า
พจนา จุลสิงห์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6820
ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพศชายต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
สมรัฐ ทิ้วสังวาลย์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6839
การทำนายปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ และปริมาณกรดทั้งหมดในซอสพริก โดยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
ฐาปนี สาธร,วารุณี ธนะแพสย์,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6840
การทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด
กรกช วรรณกุล,ศุมาพร เกษมสำราญ,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,วารุณี ธนะแพสย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6875
การศึกษากระบวนการและสภาวะที่เหมาะสมในการทอดเมล็ดขนุนภายใต้สภาวะสูญญากาศ
ปรย เสาวลักษณ์,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>