KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ธนวรรณ บุญปั้น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T980287
การประเมินผลโดยวิธีประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยที่ใช้ Soy/oat-1 ทดแทนกะทิ/ธนวรรณ บุญปั้น ... [และคนอื่นๆ]
ธนวรรณ บุญปั้น
2542
IFRPD T990458
การศึกษากรรมวิธีการผลิตซอสกล้วย
จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
2542
IFRPD T010483
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปมะขาม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 พ.ย. 2544 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/โดย ธนวรรณ บุญปั้น, อุษา ภูคัสมาส
ธนวรรณ บุญปั้น,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>