KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ธนสร จำปาถิ่น
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7228
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนศรียา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายา
ธนสร จำปาถิ่น,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>