KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ธนัญญา วสุศรี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6153
การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย/ธนัญญา วสุศรี
ธนัญญา วสุศรี
2550
FOOD 7431
การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำอัดลม
พัฒนพงศ์ น้อยนวล,ธนัญญา วสุศรี

FOOD 7432
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโซ่อุปทานธุรกิจการผลิตผักกาดดองบรรจุกระป๋อง
ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ,ธนัญญา วสุศรี

   หน้า : [ 1 ]   Next >>