KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6985
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายด่างทับทิมและน้ำยาล้างผักทางการค้า 3 ชนิดในการลดปริมาณเมโธมิลในผักคะน้า
เอนก หาลี,ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม - เมษายน 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>