KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990330
การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากโปรตีนสกัดจากถั่วเขียว
วุฒิชัย นาครักษา
2540
T070481
การประเมินลักษณะเนื้อสัมผัสในอาหาร/เรียบเรียงโดย ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
FOOD 7425
การศึกษาสมบัติของสารให้ความคงตัวและสารอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม จากข้าวและการนาไปใช้ประโยชน์ในอาหาร
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ศิริพร ขาเลิศ,สุจิตรา บุญพิมพ์
Full Textx
FOOD 7517
การพัฒนากระดาษลามิเนตด้วยฟิล์มไคโตแซนต่อการขึ้นรูปกล่องบรรจุอาหาร
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,วรรณิศา กิจไธสง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7703
ผลของการลดปริมาณความชื้นก่อนทอด ต่อ ปริมาณ ความชื้นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของ ความชื้น และการดูดซับน้้า มันในผลิตภัณฑ์เห็ดหอม ( Lentinus edodes ) ทอด แบบน้้ามันท่วม
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
FOOD 8326
ผลของกระบวนการทำแห้งต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของครีมเทียมไขมันต่ำจากแป้งข้าว
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ชลธิรา สารวงษ์,กมลพร ฉายสุริยะ,ณัฏฐิกา ศิลาลาย,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>