KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ธันยธร ติณภพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7621
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตราสินค้าเฉพาะของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
ธันยธร ติณภพ,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>