KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ธีรพงษ์ เทพกรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6949
สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในส้มโอและเกรฟฟรุท
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,เสาวภา ไชยวงศ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7470
องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,อนัญญา เอกพันธ์,กาญจนา พลอยศรี
Full Textx
FOOD 7524
คาเทชินในชาเขียวและความคงตัวระหว่างเก็บรักษา
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013
Full Textx
FOOD 7553
สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในส้มโอและเกรฟฟรุท
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,เสาวภา ไชยวงศ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>