KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น ธีรพร กงบังเกิด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020100
การเตรียมฟิล์มอะมัยโลสที่รับประทานได้จากแป้งเมล็ดขนุน และแนวทางการใช้ประโยชน์/วิชชรา บัวชุม และ ธีรพร กงบังเกิด
วิชชรา บัวชุม
2545
T030183
การใช้สารเคมีชนิด GRAS ในการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสด/ธีรพร กงบังเกิด และ พัฒนชัย จตุพศ
ธีรพร กงบังเกิด
2546
T030265
การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปังโดยใช้กัวร์กัมเป็นสารยึดเกาะ/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ธีรพร กงบังเกิด และ กนกกานต์ วีระกุล
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2546
T070370
ผลของการลวกโดยใช้สารเคมีและปริมาณเกลือต่อคุณภาพของพริกดอง/ปรียะทัศนีย์ ประไชโย และ ธีรพร กงบังเกิด
ปรียะทัศนีย์ ประไชโย
2550
T070578
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลำไยผลสดเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน/จิราภรณ์ สอดจิตร์, วาสนา ณ ฝั้น และ ธีรพร กงบังเกิด
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2550
T070584
ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โพรพิลพาราเบน 4-hexylresorcinol และ N-acetyl-L-cysteine ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว/จิราภรณ์ สอดจิตร์ และธีรพร กงบังเกิด
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2550
FOOD 6603
ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพราร่วมกับไคโตซานในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไส้กรอก
กิตติภรณ์ พ่วงสุข,ปรียะทัศนีย์ ประไชโย,ธีรพร กงบังเกิด,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงสี,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6610
การศึกษาผลการเติมเชื้อและการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus debruekii spp. bulgaricus ในผลิตภัณฑ์มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง
ฐิติกัลยา ผ่องลำเจียก,ธีรพร กงบังเกิด,วรสิทธิ์ โทจำปา,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6753
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงสำเร็จรูปจากตะไคร้ด้วยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
ชุติมา อนุเทศ,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,ธีรพร กงบังเกิด,วิไล สนธิเพิ่มพูน,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>