KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ธีรวรรณ สุวรรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060256
ผลของความเข้มข้นต่อสมบัติของน้ำแตงโมใส/ธีรวรรณสุวรรณ์ ... [และคนอื่นๆ]
ธีรวรรณ สุวรรณ์
2549
FOOD 8323
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ใบรางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,วิไรพร งามรูป,วัชระ ประดุจพรม,จันทิมา ภูงามเงิน,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,อภิญญา เอี่ยมสุวรรณ,ปรัชสิญา นราฐปนนท์,วรเมษฐ พงศ์พัฒนพาณิชย์,ปิยะรัชช์ กุลเมธี,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>