KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ธีระ ธรรมวงศา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7471
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร*ของข,าวเปลือกข,าวดำนาสวน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ธีระ ธรรมวงศา,ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์,อมรรัตน์ มีสวาสดิ์,จิรวัฒน์ สนิทชน
Full Textx
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>