KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นนทิภา เสรีสงแสง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6917
การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
นนทิภา เสรีสงแสง,มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>