KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น นภพรรณ นันทพงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000211
สาร B-Agonist
นภพรรณ นันทพงษ์
2542-2543
T050334
การศึกษาการจัดบริการและสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในมินิมาร์ท/นภพรรณ นันทพงษ์
นภพรรณ นันทพงษ์
2548
FOOD 7359
โครงการศึกษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิต อาหารที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีศึกษา : สถานประกอบกิจการผลิตน้ำพริก
ภาคภูมิ องค์สริยานนท์,นภพรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2556
Full Textx
FOOD 7843
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน้ำในศูนย์เด็กเล็ก
สุชาติ สุขเจริญ,นภพรรณ นันทพงษ์ ,อังคณา คงกัน,นิธิมา เคารพครู,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน-กันยายน 2555
Full Textx
FOOD 7844
น้ำมันทอดซ้ำภัยใกล้ตัวที่ต้องรู้
นภพรรณ นันทพงษ์
มิถุนายน-กันยายน 2555
FOOD 7844
น้ำมันทอดซ้ำภัยใกล้ตัวที่ต้องรู้
นภพรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน-กันยายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>