KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น นภาพร เชี่ยวชาญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030210
สุขลักษณะส่วนบุคคลกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2546
T040025
การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2546
T040100
แบคทีเรียกับความปลอดภัยอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ
นภาพร เชี่ยวชาญ
2547
T040145
ไคโตซานกับการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร/นภาพร เชี่ยวชาญ และ ธนารัตน์ ศรีธุระวานิช
นภาพร เชี่ยวชาญ
2547
T060408
สารเจือปนในผลไม้ดองที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ/นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, วลัยพร ศรีชุมพวง
นภาพร เชี่ยวชาญ
2549
T070087
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ/นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี, วลัยพร ศรีชุมพวง
นภาพร เชี่ยวชาญ
2550
FOOD 6452
พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว/ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา, นภาพร เชี่ยวชาญ และ ภาวดี เมธะคานนท์
ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>