KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6841
สภาวะการชะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารประกอบเตตร้าซัยคลินและอนุพันธ์ในกุ้งด้วยเครื่องลิึควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
นภาวรรณ ตุ้มสังข์ทอง,วริพัสย์ อารีย์กุล,ตติย สีหร่าย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>