KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นภา โล่ห์ทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010067
เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาการผลิตอาหารหมัก/นภาโล่ห์ทอง
นภา โล่ห์ทอง
2000
KU T010120
การศึกษา Lactic acid bacteria/นภา โล่ห์ทอง, สุรางค์ สุธิราวุธ, สุเทพ ญาดี
นภา โล่ห์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมวิชาการเกษตร
2538
   หน้า : [ 1 ]   Next >>