KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นรินทร์ พูลเพิ่ม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8046
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพ ปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการต้าน ออกซิเดชันของแป้งมันเทศสีม่วงที่ผ่านการ pre-treatment ที่แตกต่างกัน
นราพร พรหมไกรวร,ประจงเวท สาตมาลี,วิภา สุโรจนะเมธากุล,นรินทร์ พูลเพิ่ม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>