KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นริศรา คำคง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8523
การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
นริศรา คำคง,สาวิตรี วทัญญูไพศาล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>