KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นริศรา สุรทิพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FODO 8066
ผลของน้ำมันหืนในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการหืนในเนื้อปลา
นริศรา สุรทิพย์,อรพินท์ จินตสถาพร,ศรีน้อย ชุ่มคำ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
FOOD 8066
ผลของน้ำมันหืนในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกันและการหืนในเนื้อปลา
นริศรา สุรทิพย์,ศรีน้อย ชุ่มคำ,อรพินท์ จินตสถาพร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>