KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นฤมล ขันตีกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7797
การประเมินการได้รับสัมผัสของกรดเบนโซอิกในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553 - 2556
พัชริดา พิชัย,นฤมล ขันตีกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>