KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นฤมล ศราธพันธุ์1
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7738
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
ประไพพรรณ วังยาว,นฤมล ศราธพันธุ์1,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>