KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นวดี กระจายวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6340
การประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง/นวดี กระจายวงศ์ และ ณวรา จันทรัตน์
นวดี กระจายวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>