KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นันทินา ด ารงวัฒนกูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7704
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู
ชลธิชา มณีเชษฐา,นันทินา ด ารงวัฒนกูล,ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>