KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070180
ผลของระยะเวลาการลวกและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง/นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์
นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6356
การยืดอายุการเก็บของหอยแครง (Anadara granosa)ลวกโดยใช้สภาพบรรยากาศดัดแปร/นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ มณฑิรา นพรัตน์
นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>