KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6596
สารต้านออกซิเดชั่น
นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552
Full Textx
FOOD 6600
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของปลาช่อนเค็มแดดเดียวระหว่างการทำเค็ม
สิรินภา สุวรรณ์,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วรสิทธิ์ โทจำปา,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,ธรีพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 6871
ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู
กิติศาสตร์ กระบวน,กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ,วรสิทธิ์ โทจำปา,ธีรพร กงบังเกิด,นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7901
สารต้านออกซิเดชัน
นิติพงศ์ จิตรีโภชน์,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม-เมษายน 2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>