KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นิพร เดชสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6805
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิที่ถูกกักเก็บในแป้งดัดแปรต่อการมีชีวิตรอดของ Staphylococcus aureus ที่ใส่ลงไปในลูกชุบ
นิพร เดชสุข,ทิวานันท์ ปัญญามูลวงษา,จิรศักดิ์ พัดทอง,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,มณฑิรา นพรัตน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>