KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นิพัทธา ชาติสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7954
พารามิเตอร์สี ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวสายพันธ์ุต่าง ๆ
นิพัทธา ชาติสุวรรณ,วริพัสย์ อารีกุล,นิพัทธา ชาติสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   หน้า : [ 1 ]   Next >>