KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นิภาพร วัฒนชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6636
การใช้แป้งสาคูในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา
วรางคณา สมพงษ์,ปิ่นปินัทย์ ทรัพย์ศุทรากุล,นิภาพร วัฒนชัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>