KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น นิรมล อุตมอ่าง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970011
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มผสมว่านหางจระเข้/นิรมล อุตมอ่าง, พรรณี อินต๊ะปวน, เอกชัย แซ่โง้ว
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970012
การใช้เยื่อใยอาหารจากกากสับปะรดในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้/นิรมล อุตมอ่าง, ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ, อำพร พันธุ์ปรีดา
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970014
การศึกษาสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในนมปรุงแต่งรสชอคโกเลตไขมันต่ำ/นิรมล อุตมอ่าง, วันเพ็ญ จิตรเจริญ
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970016
ถั่วลิสงงอกดองบรรจุกระป๋อง/ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน, นิรมล อุตมอ่าง
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970121
การศึกษากรรมวิธีการผลิตคัสตาดนม (Lactoflan)และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค/นิรมล อุตมอ่าง และวันเพ็ญ จิตรเจริญ
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2540
T060051
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อไขมันในเลือดและโรคที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค Discriminant Analysis/นิรมล อุตมอ่าง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอนุวัตร แจ้งชัด
นิรมล อุตมอ่าง
2546
FOOD 6336
การวิเคราะห์ปัจจัยของพฤติกรรมการบริโภคต่อเครื่องดื่มประเภทชา/สิริรัตน์ ใจสาม และ นิรมล อุตมอ่าง
สิริรัตน์ ใจสาม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6776
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มผงเสริมสารสกัดจากกากองุ่นแดง
ฐาปกรณ์ บุญชู,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6803
การพัฒนาสูตรอาหารเช้าธัญพืชจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิสายพันธุ์ KPSKD5 งอก
ศุภนุช ใ่ส่แปง,ยุทธนา พิมลศิริผล,กิตติวุฒิ เกษมวงศ์,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 8062
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมข้าวก่ำชนิดชงละลาย
วอนสี ลอคำเฮือง,นิรมล อุตมอ่าง,กันตภาส กังสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8143
ผลของการใช้ไมโครเวฟต่อการสกัดเคอคูมินนอยด์จากขมิ้นชัน
กาญจนา ซิงห์,นิรมล อุตมอ่าง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>