KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นิรันดร แร่กาสินธ์ุ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7796
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา
เขมิกา เหมโลหะ,นิรันดร แร่กาสินธ์ุ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>