KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นิสานารถ กระแสร์ชล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8122
ิผลของเจลบุกและอุณหภูมิการเซทตัวต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาลดไขมันที่ทำจากซูริมิ
นิสานารถ กระแสร์ชล,อรรถพล วิเศษลา ,เอมมิกา นวลใย,สุมาลี เสือเถื่อน,พีรภัทร ชะอุ่มเครือ,พรนภา น้อยพันธ์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8295
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยชนิดข้นตำรับจีน
นิสานารถ กระแสร์ชล,พรนภา น้อยพันธ์,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>