KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น นุชรา บุญกนก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010185
การวิเคราะห์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ในการจัดบริการอาหารนอกสถานที่ ในรูปแบบโต๊ะจีน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครปฐม/นุชรา บุญกนก, วีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์, ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน
นุชรา บุญกนก
FOOD 6942
การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2552
นุชรา บุญกนก,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7455
การจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเขื่อนชนบท
นุชรา บุญกนก
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>