KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น น้องนุช ศิริวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8013
สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง
ชนิรัตน์ สำเร็จ,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8014
ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม
ปาริชาต เสียมไหม,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,กรวิทย์ สักแกแก้ว,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8015
สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของถั่วกวนจากอัตราส่วนผสมถั่วเขียวและถั่วขาวแตกต่างกัน
ศศิธร เรืองโรจน์,สุนิสา ด้วงนุ่ม,ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8017
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ GDA บนฉลาก ขนมขบเคี้ยว: กรณีศึกษา อย. น้อย
จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ,น้องนุช ศิริวงศ์,สิริพันธุ์ จุลกรังคะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8018
การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งสาลีสำหรับการผลิตทาร์ตคัสตาร์ดกล้วย
แสงแข สพันธุพงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 เล่มที่ 2 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8019
ผลของเครื่องแกงและกะทิต่อคุณลักษณะบางประการและการยอมรับของน้ำยากะทิเห็ด
จักรกฤษณ์ สีแสงจันทร์,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,ปณิดา บรรจงสินศิริ,กฤตลักษณ์ ปะสะกวี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8068
ผลการทดแทนมันสำปะหลังบดต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของมันบด
ณัฐพงศ์ ทับทิม,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 8070
ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,น้องนุช ศิริวงศ์ ,ศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

FOOD 7682
การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง,น้องนุช ศิริวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559

   หน้า : [ 1 ]   Next >>