KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น น้อย ทองสกุลพานิชย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7325
การลดความเสี่ยงและอันตราย จากสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้ จากพื้นที่ปลูกสู่ผู้บริโภคด้วยชุดทดสอบหาสารเคมี และการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย
นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย,บุษบง จเร,น้อย ทองสกุลพานิชย์,ลักษณา ลือประเสริฐ,อัจจิมา ทองบ่อ,สาครรัตน์ มนโมรา,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7601
ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกจากหม่ำดิบในอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เชิดชัย อริยานุชิตกุล,สรรเพชญ อังกิติตระกูล,อรุณี บุตรตาสี,น้อย ทองสกุลพานิชย์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>