KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8123
การผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
มัลลิกา วัฒนาภิรมย์สกุล,นันทิภา พันธ์ุสวัสดิ์,สุมิตรา บุญบำรุง,จุฑา มุกดาสนิท ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 กลุ่มที่ 1 สาขาประมง
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>