KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 35 เรื่อง จากคำค้น บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8119
ปริมาณสารโพลีฟีนอลและประสิทธิภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดกะเพราแดง
สัมพันธ์ สร้อยกล่อม,นันทภัค มั่นคง,สัญชัย ไชยพงศ์,โสภา กลิ่นจันทร์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8120
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยการแช่ในสารละลายกรดต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนที่บรรจุด้วยวิธี Sous vide ระหว่างการเก็บ
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8121
คุณค่าทางโภชนาการของปูจากอวนจมป ูทีใช้เป็นแหล่งอาหารทางเลือก
พันธ์ุทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์,กนกวรรณ ขาวด่อน,ดวงเดือน วารีวะนิช,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8122
ิผลของเจลบุกและอุณหภูมิการเซทตัวต่อคุณภาพของไส้กรอกปลาลดไขมันที่ทำจากซูริมิ
นิสานารถ กระแสร์ชล,อรรถพล วิเศษลา ,เอมมิกา นวลใย,สุมาลี เสือเถื่อน,พีรภัทร ชะอุ่มเครือ,พรนภา น้อยพันธ์,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8128
Javanese Halal Food Supply Chain Performance
Widan Fajar Bachtiar,Adi Djoko Guritno,Ravipim Chaveesuk,Thanit Puthpongsiriporn,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8129
การพัฒนาโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของอุตสาหกรรมอาหาร
สัญญา จงเจษฎ์,สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8130
การแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมกระบือพันธ์ุมูร่าห์และคุณสมบัติในการหมักโยเกิร์ต
คุณัชญ์สุภชา กลับคง,จินตนา บุญนาค,ปิ่นมณี ขวัญเมือง,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8131
ผลของความร้อนต่อชนิดและปริมาณสารระเหยให้กลิ่นในใบมะกรูด
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,เพลินใจ ตังคณะกุล,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8137
ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและการสกัดเปลือกมะม่วงเขียวต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
วิภาวี เชิดวรพงศ์,กุลนาถ ทองขาว,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8139
Effect of extraction using moderate electric field on antioxidant properties from Riceberry bran
Piyorot Pongkasamepornkul ,Pitiya Kamonpatana ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8140
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่ โดยใช้แบบสอบถาม
ลดาวรรณ์ จันทสิงห์,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,หทัยรัตน์ ริมคีรี,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8144
ผลของวิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิ
สวนีย์ หอรังสิวัฒน์,electric,pressure,microwave,rice,cooking,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8145
Effect of Sample Preparation on Antibacterial Activity of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.S. Extracts Against Foodborne Bacteriap
Porawan Naksang,Chitsiri Ratchathanapun,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8147
Tofu-ball production from spherification technique using sodium alginate
Wanvimon Pumpho,Yuporn Puechkamutr,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

FOOD 8151
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตแบคเทอริโอซิน Lacnegacin โดย Lactococcus lactis KA - FF 1- 4
ธนาภรณ์ พฤษธิสาริกร,สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ,พุทธาพงศ์ ภูมิสมบัติ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558

   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>