KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6242
การศึกษาระดับความรู้ พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2550/บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>