KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6796
แผนภาพความชอบของขนมอาลัวที่มีจำหน่ายในทางการค้า
บริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>