KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บังอร แถวโนนงิ้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6654
ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และความถี่ในการให้อาหาร ต่อการเจริญเติมโตและการรอดตายของลูกหอยหวานระยะลงพื้น
ณัฐธิดา เค้าแก้ว,นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์,บังอร แถวโนนงิ้ว,ช฿ศรี ตลับมุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>