KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บัญชา ลาวัง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7403
การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวไม่ต้องหุง
บัญชา ลาวัง,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>