KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7300
การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 8491
การศึกษาสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา 2560
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>