KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บุญอ้อม โฉมที
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6736
การเติมสารกันหืนในกระบวนการผลิตปลาป่นต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในไข่ไก่
จิระเดช ธรรมนูญรัตน์,ดวงสมร สินเจิมศิริ,อังคณา หารบรรจง,บุญอ้อม โฉมที,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>